www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkSvolení k přímé vykonatelnosti

Svolení k přímé vykonatelnosti

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Odměna notáře

Odměna notáře je stanovena notářským tarifem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky. Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu. Nelze si tedy s notářem sjednat smluvní odměnu. Dle vyhlášky má notář nárok na náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas.