www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkObchodní korporace

Obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (tzv. osobní společnosti), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (tzv. kapitálové společnosti) a evropská společnost a evropské hospodářské sdružení. Družstvem je také evropská družstevní společnost.

V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:

1. Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny

Zakladatelské dokumenty kapitálových společností a jejich změny musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelskými dokumenty se rozumí zakladatelská listina u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá jediný společník, společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá více společníků a stanovy u akciové společnosti. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov družstva se osvědčuje notářským zápisem.

2. Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným

Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka nebo o rozhodnutí valné hromady, nedochází-li k rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina/společenská smlouva (např. udělení souhlasu s převodem či rozdělením podílu),
 • k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu).

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí jednatele o změně zakladatelské listiny/společenské smlouvy, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

3. Osvědčení zásadních změn v akciové společnosti

Notářský zápis o rozhodnutí jediného akcionáře nebo o rozhodnutí valné hromady se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy,
 • k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku,
 • k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 • k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 • k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, změna formy a druhu akcií).

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí představenstva o změně stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

4. Osvědčení zásadních změn v družstvu

Notářským zápisem se osvědčují tato rozhodnutí členské schůze:

 • usnesení o změně stanov,
 • usnesení o zrušení družstva s likvidací,
 • usnesení o přeměně družstva,
 • schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo jeho části.

5. Přeměny obchodních společností a družstev

Zákon stanoví povinnosti notáře a náležitosti notářských zápisů u přeměn obchodních společností a družstev. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla.

Ceník pro s. r. o.

 • Odměna za sepis zakladatelského dokumentu je odvislá od výše základního kapitálu společnosti. V případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, činí odměna notáře nejméně 4 000 Kč.
 • Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 2 700 Kč (v případě přímého zápisu notářem), správní poplatek za jedno živnostenské oprávnění činí 1 000 Kč.

Ceník pro a. s.

 • Odměna za sepis zakladatelského dokumentu je odvislá od výše základního kapitálu společnosti. Při minimálním základním kapitálu 2 000 000 Kč činí 12 800 Kč bez DPH.
 • Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 8 000 Kč (v případě přímého zápisu notářem), správní poplatek za jedno živnostenské oprávnění činí 1 000 Kč.