www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkOvěřování a osvědčování

Ověřování a osvědčování

V kterékoliv notářské kanceláři Vám ověří pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce.

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána, je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

S některými státy má Česká republika uzavřenu dohodu, která určuje, jaké listiny není třeba vůbec ověřovat. V některých případech Vám postačí zjednodušené ověření takzvanou apostilní doložkou. V ostatních případech musíte listinu nechat opatřit vyšším ověřením (takzvanou superlegalizací).

Na Notářské komoře ČR a regionálních notářských komorách lze ověřit české veřejné listiny vydané nebo sepsané notáři apostilní doložkou. Ministerstvo spravedlnosti nadále ověřuje české veřejné listiny vydané nebo sepsané notáři v případě superlegalizace. Stejně tak Ministerstvo spravedlnosti provádí apostilační činnosti v případě listin vydaných soudy či soudními exekutory. Ostatní veřejné listiny ověřuje Ministerstvo zahraničních věcí.

Ceník

  • Poplatek za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině činí 70 Kč bez DPH.
  • Poplatek za ověření shody kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje činí 30 Kč bez DPH.